Pass The Open Guard | P.2 (#6 – #10.End)

0 204

#6. Trượt Đầu Gối Và Nắm Giữ Cổ Áo Đối Thủ

#7. Combo Khoá Bẻ Gót Chân Kết Hợp Khoá Bẻ Gối Sau Khi Vượt Qua Thế Phòng Thủ Torreando Của Đối Thủ

#8. Kéo Chân Và Nằm Đè Khống Chế Đối Thủ

#9. Phản Công Khi Bị Đối Thủ Kéo Tay

#10. Kéo Chân Và Khống Chế Từ Phía Sau Lưng Đối Thủ

Real-time updates right on your device. Subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be made public.

Great. Thank you!